Tjenester

Samtalerommet tilbyr følgende tjenester

Stacks Image 724

individuelle samtaler

I samtale med den enkelte vil ulike tematikker kunne være i fokus: sorg, selvfølelsen, konfliktfylte relasjoner, savn, nedstemthet, eksistensielle spørsmål, ønske om utvikling osv.

Det er du som definerer hva som er målet for vårt samarbeid.

Mitt mål er å gi støtte og, sammen med deg, utforske om vi kan finne nye måter å møte utfordringen på.
Stacks Image 742
Stacks Image 726

parsamtaler

Vanskeligheter i parforholdet kan være utgangspunkt for en familieterapeutisk samtale.

Noen par ønsker å styrke eller endre parforholdet. Andre ønsker hjelp til å gå fra hverandre. Andre igjen er usikre på hva de ønsker, eller partene har ulike ønsker for parforholdet. Den måten man jobber sammen er avhengig av målet for samtalene. Skal parforholdet styrkes, endres, avklares eller avsluttes? Uansett hvilket mål man har kan det være betydningsfullt å ha en tredjepart involvert for å gi støtte og hjelp i prosessen.

I parsamtaler skal begge parter føle seg hørt og respektert. Det er ikke terapeutens oppgave å ta parti. Terapeuten hjelper til å belyse ulike sider ved parforholdet ved å stille spørsmål og eventuelt sette i gang øvelser. Noen øvelser kan være av pedagogisk art, for eksempel om man ønsker å forbedre sin kommunikasjon. Andre øvelser kan være mer terapeutiske, for eksempel når man ønsker å utforske parforholdets utvikling og videre muligheter.
Stacks Image 728

familiesamtaler

Noen ganger er hele familien påvirket av en situasjon eller en utfordring.

Det kan være hensiktsmessig å ha alle berørte sammen om en samtale. Dette gir ofte nye og nyttige innspill til å forstå helheten rundt utfordringen. Andre ganger kan det være tjenelig å ha samtaler med kun foreldre / foresatte tilstede, eller kun ungdommene tilstede og med alles samtykke. Terapeuten vil kunne føre samtaler med barn, men da alltid med minst én forelder / foresatt tilstede og med alles samtykke. Dette blir man enige om med familien underveis i prosessen.
Stacks Image 997

foreldresamtaler

Foreldre som ikke bor sammen kan oppleve det vanskelig å få til en god dialog med eks-partneren sin om alt det som foreldre skal forholde seg til. Det kan være krevende for alle parter og påvirke barna / ungdommene. Å møtes for å forbedre samarbeidsklima foreldrene i mellom og søke etter de beste løsninger for barna i forhold til samværsordninger kan være tematikk for samtaler i Samtalerommet.

Samtalerommet tilbyr ikke meklingssamtaler som gir meklingsattest, men kan tilby oppfølging i forkant og i etterkant.
© 2019 Blikk - Gry Hermansen